Ban Kinh tế Trung ương xây dựng nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng của Đảng

31-12-2022 07:36|

Ngày 30/12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị.

Ban Kinh tế xây dựng nhiều dự thảo Nghị quyết quan trọng của Đảng - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/HT

Năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành 3 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết, gồm: Hoàn thành Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại" trình Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua và ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" trình Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua và ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trình Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua và ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành trình Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết mới về phát triển đô thị, các nghị quyết về phát triển tỉnh Khánh Hoà và các vùng…

Ban Kinh tế Trung ương cũng đang tiếp tục hoàn thiện 3 đề án trình Bộ Chính trị trong thời gian tới. Cụ thể 3 đề án gồm: Đề án "Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". Đề án "Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp Nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế". Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020"…

Ban Kinh tế xây dựng nhiều dự thảo Nghị quyết quan trọng của Đảng - Ảnh 2.

Trao Bằng khen cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ - Ảnh: VGP/HT

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá, với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung thực hiện và hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn. 

Công tác triển khai thực hiện các đề án được Ban tổ chức khoa học, bài bản, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn, huy động được trí tuệ tập thể, sự tham gia có trách nhiệm, tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học và một số cơ sở nghiên cứu, qua đó hoàn thành đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng các đề án…

Bên cạnh việc tập trung xây dựng các đề án lớn, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cũng ghi nhận sự nỗ lực, thực hiện toàn diện các mặt công tác của Ban trong năm 2022.

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, tạo nền tảng cho việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021-2030). Đây cũng là năm được dự báo bên cạnh thời cơ, thuận lợi sẽ có nhiều khó khăn và thách thức đan xen.

Trưởng ban Trần Tuấn Anh đề nghị toàn thể Ban tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm. Thứ nhất, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các ban chỉ đạo cần tiếp tục rà soát, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện tổng kết các nghị quyết, xây dựng các đề án để áp dụng triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thứ hai, cần xác định việc ban hành nghị quyết đã khó nhưng đưa nghị quyết vào cuộc sống còn khó hơn nên trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị về kinh tế đã ban hành trong năm 2022, làm cơ sở để triển khai các nhiệm vụ công tác của Ban, trong đó đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai nghị quyết của các tổ chức đảng, các cơ quan, bộ, ngành, các địa phương, doanh nghiệp, từ đó mới nâng cao được hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng.

Thứ ba, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đề nghị các đơn vị tập trung hoàn thành các đề án để trình Bộ Chính trị trong tháng đầu, quý đầu của năm 2023. Cụ thể là: Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030"; Đề án "Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp Nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế"; Đề án "Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Người đứng đầu Ban Kinh tế Trung ương đề nghị từng cán bộ, công chức ở các đơn vị chuyên môn thuộc Ban cần phải tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế để giúp lãnh đạo Ban trong công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các đơn vị cần tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục huy động, sử dụng có hiệu quả đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên và nghiên cứu, xem xét thực hiện chế độ cán bộ biệt phái để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Ban trong điều kiện nguồn nhân lực có hạn.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, XIII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tin tưởng rằng: "Với sự quyết tâm, thống nhất của tập thể lãnh đạo Ban, sự đồng lòng, nhất trí, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong Ban, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác của năm 2023".

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

INFOGRAPHICS: Tiểu sử tóm tắt tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài

Theo baochinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/ban-kinh-te-trung-uong-xay-dung-nhieu-du-thao-nghi-quyet-quan-trong-cua-dang-102221230153814148.htm
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Ban Kinh tế Trung ương xây dựng nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng của Đảng
POWERED BY ONECMS & INTECH