Kiểm toán ngoại trừ khoản tiền Tân Tạo (ITA) cho bà Đặng Thị Hoàng Yến vay

15-09-2022 09:20|Lan Phương

Sau 7 ngày xin gia hạn với lý do EY "từ chối" kiểm toán, ngày 14/9, Tân Tạo đã chính thức công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.

Theo Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022 của CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo - Itaco (HOSE: ITA), Công ty kiểm toán AASCS đã đưa ra cơ sở kết luận ngoại trừ đối với khoản ủy thác đầu tư cho cá nhân bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT ITA theo các Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm 2019 đến năm 2021 của Tân Tạo; biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 1/8/2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 1/8/2020 của CTCP Tân Đức.

screenshot-756-.png
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Nguồn: BCTC ITA)

Số dư ủy thác tới 30/6/2022 là 314,1 tỷ đồng, tăng 223 tỷ đồng so với đầu năm (đầu năm 2022 ủy thác là 91,1 tỷ đồng), số dư ủy thác được Công ty ghi nhận vào khoản mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là chưa phù hợp với quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, do chưa có đầy đủ các bằng chứng, chưa được bên nhận vốn đầu tư xác nhận.

Đồng thời, khoản chi ủy thác đầu tư cho bà Đặng Thị Hoàng Yến phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2022 được chi bằng tiền mặt với số tiền là 223,02 tỷ đồng, Kiểm toán không đủ cơ sở căn cứ kiểm chứng đối với các nghiệp vụ này.

Đáng lưu ý, kiểm toán đã đưa ra các vấn đề nhấn mạnh.  Cụ thể, AASCS xin lưu ý đến thuyết minh VIII 2.3 “Nợ tiềm tàng” của Báo cáo hợp nhất, tính tới 30/6/2022, Công ty đã ghi nhận 100% doanh thu cho toàn bộ thời gian cho thuê lại trên phần đất đã phát sinh cơ sở hạ tầng tại KCN Tân Tạo – Khu mở rộng với tổng diện tích là 938.350 m2 (đầu năm là 938.350 m2) và KCN Tân Đức là 1.764.498 m2 (đầu năm là 1.683.880 m2).

Giá vốn tương ứng, bao gồm tiền thuê đất phải trả, được ước tính dựa trên đơn giá thuê đất của các hợp đồng thuê đất hàng năm và các phụ lục có liên quan đã được ký kết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm ghi nhận doanh thu.

Theo Luật Đất đai số 45/2013/QH2013 được ban hành ngày 29/11/2013 và các Nghị định hướng dẫn, Công ty có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đất đã được cho thuê lại nêu trên theo đơn giá trả tiền thuê đất một lần, mà số tiền này có thể khác với số tiền đã được Công ty trích trước.

Tuy nhiên, do hiện tại vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác định đơn giá này, nên Công ty vẫn chưa xác định được giá trị tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đất nêu trên tại KCN Tân Tạo – Khu mở rộng và KCN Tân Đức.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến vay Tân Tạo (ITA) gần 2.000 tỷ đồng để "đổ vào" thị trường Mỹ


Theo Kinh Tế Chứng Khoán
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/khoan-tien-tan-tao-ita-uy-thac-dau-tu-cho-chu-tich-dang-thi-hoang-yen-nhan-y-kien-ngoai-tru-cua-kiem-toan-148827.html
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Kiểm toán ngoại trừ khoản tiền Tân Tạo (ITA) cho bà Đặng Thị Hoàng Yến vay
POWERED BY ONECMS & INTECH