Nhựa An Phát Xanh sắp phát hành gần 30 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 3.264 tỷ đồng

10-08-2021 11:31|Hùng

CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã CK: AAA) vừa thông qua nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là: 6/9/2021.

Nguồn vốn phát hành là thặng dư vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán. Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2020 là 692.074.189.329 đồng

Ngoài ra, AAA cũng thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

Ngày thanh toán là 28/10/2021

undefined

undefined

undefined

undefined

Nguồn AAA
Theo Kinh Tế Chứng Khoán
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/nhua-an-phat-xanh-sap-phat-hanh-gan-30-trieu-co-phieu-tang-von-len-gan-3264-ty-dong-120192.html
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Nhựa An Phát Xanh sắp phát hành gần 30 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 3.264 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS & INTECH