Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu ra 6 nhiệm vụ chính cần ưu tiên để phát triển kinh tế xã hội

12-05-2023 14:44|Trâm Anh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Theo dự thảo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2024 xây dựng trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen.

Tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường. Kinh tế và thương mại toàn cầu dự báo tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức.

Thị trường tài chính toàn cầu đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, rủi ro bộc lộ ngày càng rõ nét.

Thị trường bất động sản ở một số quốc gia tiếp tục sụt giảm mạnh. Cạnh tranh chiến lược, bất ổn địa chính trị, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng khó lường.

Trong nước, tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo; dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng lên,...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu ra 6 nhiệm vụ chính cần ưu tiển để phát triển kinh tế xã hội

Tuy nhiên, với độ mở kinh tế lớn (khoảng 200% GDP), nền kinh tế đối mặt với ngày càng nhiều khó khăn, thách thức; công tác quản lý, điều hành phát triển KTXH của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương ngày càng áp lực và nặng nề hơn.

Trong bối cảnh đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nghiên cứu, xác định các vấn đề cơ bản của Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ chủ yếu gồm:

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, không chủ quan, tự mãn với thành tích đã đạt được; quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách hiệu quả và không hình thức, trước hết là trong hệ thống hành chính nhà nước; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội, xây dựng Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các Nghị quyết, quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển KTXH 10 năm 2021-2030 và 5 năm 2021-2025.

Chú trọng kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế. Mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng, hạn chế sự phụ thuộc vào một số thị trường; Đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa, nâng cao sức tiêu dùng trong nước và phát triển thương hiệu Việt.

Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/bo-ke-hoach-va-dau-tu-neu-ra-6-nhiem-vu-chinh-can-uu-tien-de-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-182782.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu ra 6 nhiệm vụ chính cần ưu tiên để phát triển kinh tế xã hội
POWERED BY ONECMS & INTECH